Điều kiện nhập khẩu mặt hàng Mỹ Phẩm

  1. Về điều kiện để được nhập khẩu mặt hàng  mỹ phẩm

– Đối với mặt hàng “mỹ phẩm”:

Theo quy định khoản 1 Điều 32 Quy chế quản lý mỹ phẩm Ban hành kèm

theo Quyết định số 48/2007QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ y tế thì các mỹ phẩm

đã được công bố sản phẩm tại Bộ y tế (Cục Quản lý dược Việt Nam), các loại mỹ

phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu vào

Việt Nam theo nhu cầu, không bị hạn chế về số lượng, giá trị, không phải xin giấy

phép nhập khẩu hoặc xác nhận đơn hàng nhập khẩu; khi làm thủ tục nhập khẩu,

doanh nghiệp xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm

mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược Việt Nam cấp số công bố; việc nhẩp khẩu mỹ

phẩm đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam thực hiện theo lộ trình được quy định

tại Điều 43 của Quy chế này.

Để giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn khi nhập khẩu các mặt hàng về mỹ phẩm về

Việt Nam, Topiclaw xin đưa ra gói dịch vụ Công bố mỹ phẩm

Hồ sơ công bố về Mỹ phẩm gồm:

– Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố sản phẩm (do topiclaw soạn thảo)

– Giấy phép Đăng ký kinh doanh (1 bản sao công chứng)

– Giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho công ty Việt Nam được quyền phân

phối độc quyền mỹ phẩm (lưu ý: không chấp nhận giấy ủy quyền của đại lý

phân phối của công ty nước ngoài cho công ty ở Việt Nam mà phải là giấy

ủy quyền của chính nhà máy sản xuất ra mỹ phẩm đó)

– Bản công thức và phân tích thành phần của mỹ phẩm ( do nhà sản xuất cung

cấp);

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free Sales)

Chú ý: Giấy chứng nhận lưu hành tự do và giấy ủy quyền của nhà sản xuất khách

hàng phải tiến hành thủ tục hợp thức hóa lãnh sự

Thời gian hoàn tất công bố mỹ phẩm là 15 ngày.

– Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm là 03 năm.

– Hồ sơ theo Thông tư  Số:  06/2011/TT-BYT quy định việc quản lý các sản

phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong

phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: công bố sản phẩm mỹ phẩm; hồ sơ

thông tin sản phẩm; yêu cầu về an toàn sản phẩm; ghi nhãn mỹ phẩm; quảng

cáo mỹ phẩm; xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm; lấy mẫu mỹ phẩm để kiểm tra

chất lượng; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; trách nhiệm của tổ chức, cá

nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu mỹ phẩm và quyền của người tiêu dùng.

Các thông tin khác
  1. Thành lập công ty cổ phần
  2. Công bố mỹ phẩm nhanh
  3. Đăng Ký Lưu Hành Thực Phẩm
  4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty