Tổ chức lại doanh nghiệp là vấn đề khá phức tạp, nhiều doanh nghiệp còn lo ngại không biết nên lựa chọn cách tổ chức lại như thế nào. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu kỹ các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp trước khi bắt tay vào công tác tổ chức lại doanh nghiệp.
– Vấn đề sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp
– Các vấn đề tư vấn củaTopiclaw.vn về tổ chức lại doanh nghiệp.

1. Vấn đề sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp
Có thể hiểu đơn giản về các hình thức sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp như sau:
Chia công ty: A= B+ C
Tách công ty: A= A + B
Hợp nhất công ty: A+B= A
Sáp nhập công ty: A+B = B.
Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.
Hai hoặc một số công ty cùng loại ( gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới ( gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.
Một hoặc một số công ty cùng loại ( gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác ( gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
Tất cả các nội dung về thành lập, hoạt động và chấm dứt doanh nghiệp được quy định rõ tại luật doanh nghiệp và các văn bản liên quan.
2. Các vấn đề tư vấn của Topiclaw.vn về tổ chức lại doanh nghiệp.
Với thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp, Topiclaw.vn sẽ trợ giúp khách hàng thông qua các dịch vụ sau:
-Tư vấn việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Công ty.
-Soạn thảo hồ sơ chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật.
-Đăng ký chia, tách, hợp nhất, sáp nhập cho doanh nghiệp.
-Cung cấp hồ sơ nội bộ công ty;
-Các biểu mẫu hồ sơ, hợp đồng,
-Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí theo yêu cầu.