Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Thực hiện theo Văn bản số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 6  năm  2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

*** Hồ sơ gồm:

–   Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh;

–   Quyết định của chủ sở hữu v/v tạm ngừng kinh doanh

–   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

*** Lưu ý:

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười lăm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Các thông tin khác
  1. Công bố sữa nhập khẩu